Καθηγητές

Διδακτικό προσωπικό

Τα Κέντρα Μουσικών Σπουδών «ΗΧΟΜΟΡΦΕΣ», αν για κάτι επιπλέον έχουν να ξεχωρίσουν, πέρα από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχουν, σε σχέση με τα υπόλοιπα ωδεία και μουσικές σχολές, είναι η αυστηρή αξιολογική διαδικασία επιλογής που ακολουθείται αδιακρίτως σε όλους τους υποψήφιους καθηγητές /καθηγήτριες, που πρόκειται να ενταχθούν στο Διδακτικό Προσωπικό.

Στάδια αξιολόγησης υποψήφιου διδακτικού προσωπικού

4 Δικλείδες ασφαλείας στην διαδικασία επιλογής!

Πρώτο Στάδιο:

Επιζητείται από τον υποψήφιο η επίδοση γραπτού βιογραφικού σημειώματος.

Στο στάδιο αυτό γίνεται έλεγχος των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας που οφείλει να έχει ένας καθηγητής μας. Επίσης εντοπίζονται από τη Διεύθυνση τυχόν ανακρίβειες, ανακολουθίες, ή ελλιπή στοιχεία. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο ο υποψήφιος δεν περνάει στη δεύτερη φάση.

Δεύτερο Στάδιο:

Περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με τον υπεύθυνο σπουδών στο αντικείμενο που επιθυμεί να διδάξει.

Σε αυτό το στάδιο διευκρινίζονται κάποια σημεία του βιογραφικού σημειώματος, ενώ παράλληλα γίνεται έλεγχος στην ευχέρεια λόγου, την γνώση του αντικειμένου του, την προσωπικότητα και τα επικοινωνιακά προσόντα του υποψηφίου. Εάν εντοπιστεί αδυναμία, σε έναν από τους τομείς αυτούς, σε βαθμό που δεν πληρεί τις απαιτήσεις ένταξης στην διδακτική ομάδα, ο υποψήφιος δεν προχωράει στην επόμενη φάση.

Τρίτο Στάδιο:

Στο στάδιο αυτό, προαπαιτείται από τον υποψήφιο καθηγητή η οργάνωση και παρουσίαση ενός μαθήματος ενώπιον της διεύθυνσης στο επίπεδο που θα του ζητηθεί.

Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δίδεται η ευκαιρία να ελεχθούν όλα όσα ειπώθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο, σε σχέση με την ικανότητα διδασκαλίας του καθηγητή. Η οργάνωση του μαθήματος, η τήρηση του σχεδιασμού μαθήματος από άποψη χρόνου και περιεχομένου, η χρησιμοποίηση ευφυών τεχνασμάτων για την εξήγηση της τεχνικής του οργάνου ή διδασκαλίας θεωρητικών, ανάλογα με το επίπεδο, η ικανότητα του καθηγητή να χειρίζεται τις αδυναμίες, τις απορίες, τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή και τέλος η προσωπικότητά του, είναι μερικά μόνο από τα σημεία που περιμένουμε να ανταποκριθούν επαρκώς οι υποψήφιοι καθηγητές μας.

Τέταρτο Στάδιο:
Στην τελευταία αυτή φάση αξιολόγησης, η Διεύθυνση επικοινωνεί τηλεφωνικά με εργοδότες του συγκεκριμένου υποψήφιου καθηγητή, για συστάσεις, έτσι ώστε να επισφραγιστεί η τελική επιλογή.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘ΄ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ!

Αυτό επιτυγχάνεται:

– Από τη Διεύθυνση, με παρακολουθήσεις μαθημάτων, έτσι ώστε να παρακολουθούμε την πορεία των μαθημάτων, να έχουμε προσωπική άποψη για τον κάθε σπουδαστή, αλλά και να βελτιώνουμε τις οποιεσδήποτε αδυναμίες μας.
– Από τους σπουδαστές μας και τους γονείς μέσω τακτικής επικοινωνίας σχετικά με την πορεία των μαθημάτων και της επαφής με τους συγκεκριμένους καθηγητές.
Μέσα από αυτήν τη διαδικασία της εποικοδομητικής κριτικής προσπαθούμε διαρκώς να βελτιωνόμαστε και να αναβαθμίζουμε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας.